Algemene (Actie)voorwaarden

 

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie, genaamd “#coloryourmood-pinactie”, die in de periode van 1 januari 2018 t/m uiterlijk 31 december 2018 om 24.00 uur zal plaatsvinden (hierna aangeduid als: de “Actie”). Initiatiefnemer van de Actie is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keune Haircosmetics B.V. alsmede eventueel door haar ingeschakelde derden (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Keune Haircosmetics”).

 Artikel 1 – Deelname, Winnaar(s) & Prijzen 

1.1 Alleen zij die deelnemen aan de Actie (hierna aangeduid als: de “Deelnemer(s)”) en deze actievoorwaarden hebben geaccepteerd, kunnen aanspraak maken op (één van) de Prijzen, zoals onder artikel 1.5 van deze actievoorwaarden weergegeven (hierna aangeduid als: de “Prijs” of de “Prijzen”). Alleen de door Keune Haircosmetics geselecteerde winnaar(s) heeft/hebben recht op een Prijs. Iedere Deelnemer kan maximaal 1 (zegge: één) Prijs winnen. 

1.2 De Prijzen worden door de Deelnemers slechts in ontvangst genomen, zoals ze door Keune Haircosmetics worden aangeboden. Keune Haircosmetics zal niet voldoen aan enig verzoek de Prijs in geldwaarde uit te keren en/of enig verzoek over de voorwaarden van de Prijs te onderhandelen. Het recht op de Prijs is niet overdraagbaar. 

 1.3 Trekkingen vinden in totaal maximaal 12 keer plaats, te weten op iedere laatste dag van de maand. De winnaar(s) wordt/worden uiterlijk binnen 48 uur na iedere trekking per privébericht via Instagram benaderd teneinde de Prijs in ontvangst te (kunnen) nemen. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens opgeven, kunnen geen Prijs winnen. Keune Haircosmetics verifieert de aan haar verstrekte gegevens alvorens de winnaar(s) bekend te maken.  

1.4 Deelnemer(s) waarvan blijkt dat men heeft gefraudeerd, de resultaten onrechtmatig heeft beïnvloed of anderszins niet eerlijk heeft geparticipeerd, worden onherroepelijk van (verdere) deelname uitgesloten. Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor ook Deelnemers die een poging daartoe hebben ondernomen van (verdere) deelname uit te sluiten.

1.5 Keune Haircosmetics heeft aan de Actie de volgende Prijzen verbonden: 12 x een jaar lang gratis Keune haircare producten (winkelwaarde €400,-) De eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt door Keune Haircosmetics voldaan. 

1.6 Alle niet uitgekeerde Prijzen blijven te allen tijde eigendom van Keune Haircosmetics. De eigendom van de Prijs en alle daaraan verbonden rechten gaan uitsluitend over op de ontvanger van de Prijs, indien deze zich expliciet akkoord verklaart met de voorwaarden die verbonden zijn aan het in ontvangst nemen van de Prijs. 

 Artikel 2 – De Actie 

De Actie bestaat uit de volgende elementen. Een Deelnemer dient een selfie te plaatsen op Instagram waarin en daarin @keunehaircosmetics te taggen en de hashtags #coloryourmood en #keune toe te voegen. Keune Haircosmetics zal uit de Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden winnaars loten van de Actie, indien overigens is voldaan aan het bepaalde in artikel 1 van deze actievoorwaarden. 

 Artikel 3 – Persoonsgegevens van de Deelnemer 

3.1 Ten behoeve van de Actie worden de volgende data ingelezen vanuit het Instagram account van de Deelnemer; Naam van de Deelnemer en Profielfoto van de Deelnemer. De persoonsgegevens van de Deelnemer kunnen door Keune Haircosmetics worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de Prijs. 3.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze Actievoorwaarden, geeft de Deelnemer toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met de deelname aan deze Actie. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Na afloop van de Actie, doch uiterlijk op 31 december 2018 zullen de persoonsgegevens door Keune Haircosmetics worden verwijderd. 

3.3 De winnende Deelnemer verklaart zich door deelname aan de Actie akkoord, dat zijn/haar naam in de communicatie-uitingen terzake van de uitslag gebruikt (kan) worden. Andere contactgegevens van de winnende Deelnemer zullen uit privacyoverwegingen niet openbaar gemaakt worden, behoudens voor zover het betreft derde partijen, zoals is bepaald in het vorige lid. 

 Artikel 4 – Uitgesloten van deelname aan de Actie  

4.1 Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn medewerkers en familieleden van Keune Haircosmetics (inclusief dochterondernemingen), haar commerciële c.q. mediapartners, haar internet- en reclamebureau(s), alsmede eventuele participanten ten aanzien van de Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors).

 4.2 Daarnaast zijn deelnemers jonger dan 18 jaar uitgesloten. Keune Haircosmetics kan zonder opgave van redenen Deelnemers uitsluiten van verdere deelname. 

 Artikel 5 – Klachten 

5.1 Klachten over de uitvoering van de Actie dienen door de Deelnemer(s) binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk vóór het einde van de Actie, schriftelijk aan Keune Haircosmetics te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Deelnemer gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Keune Haircosmetics in staat is adequaat te reageren. Keune Haircosmetics zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht schriftelijk danwel telefonisch met de Deelnemer contact opnemen. 

5.2 Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop worden gezonden naar: Keune Haircosmetics, o.v.v. “#coloryourmood-pinactie” Koningsweg 15 3762 EA Soest Of per email aan: per land verschillend 

Artikel 6 – Kosten Deelname aan deze Actie brengt geen kosten met zich mee, anders dan die van de kosten van het door de Deelnemer gebruikte internetabonnement en de door de winnende Deelnemer te maken kosten in verband met het in ontvangst nemen van de Prijs en kosten, die samenhangen met het gebruik van de Prijs. 

 Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Keune Haircosmetics is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de Deelnemer zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de Actie. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram of is geassocieerd met Instagram. Instagram is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige schade van Deelnemer in verband met deze actie.

7.2 Keune Haircosmetics en is (tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Keune Haircosmetics) op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, (het gebruik van) de gewonnen Prijs, eventuele technische storingen, gebreken, vertragingen of nalatigheden (zoals – maar niet beperkt tot – het netwerk, de hardware en/of software, de programmatuur van derden en computervirussen) met betrekking tot de deelname aan de Actie en/of de aanwijzing van de winnaar.

Artikel 8 – Overmacht 8.1

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van uitvoering van de Actie van Keune Haircosmetics redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Keune Haircosmetics verhinderen of beperken. 8.2 In het geval dat Keune Haircosmetics door overmacht wordt verhinderd de Actie geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Keune Haircosmetics het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Actie op te schorten of de Actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, zulks te harer keuze, zonder dat Keune Haircosmetics gehouden is om enige door de Deelnemer geleden schade te vergoeden. 

rtikel 9 – Slotbepalingen 9.1

Alle bedingen in deze actievoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van de Keune Haircosmetics en alle personen die voor Keune Haircosmetics werkzaam zijn en/of door Keune Haircosmetics zijn ingeschakeld.

9.2 Afwijkingen van deze actievoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden niet aan. 9.3 Deze actievoorwaarden zijn van kracht gedurende de gehele looptijd van de Actie. Keune Haircosmetics voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 9.4 De actievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de Actie en de Actievoorwaarden mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.